Niet voor bedrijven, wel voor particulieren

pro deo advocaat, advocaat van onvermogen, toevoegingsadvocaat, gesubsideerde rechtsbijstand


Lastig om goede pro deo advocaat te vinden? Nee, dat is een 1, 2, 3-tje!!

Logo NAB
Bij de NAB zijn ruim 175 advocaten, juristen en mediaters aangesloten.
1.
Bel de juridische helpdesk van de NAB: 085-7608012 (werkdagen van 9.00 - 17.15, normale belkosten). Of gebruik het contactformulier op onze zusterwebsite en je wordt teruggebeld.
2.
Je legt uit wat jouw juridische probleem is. Samen met jou wordt gekeken of het probleem misschien gelijk met een eenvoudig (gratis!) advies kan worden opgelost of dat er echt een advocaat nodig is.
3.
Is er een advocaat nodig, dan zorgt de helpdesk ervoor dat je op een gemakkelijke manier in contact komt met een goede advocaat bij jou in de buurt, die gespecialiseerd is op het betreffende gebied.
Klaar! Dat is alles. Bellen of invullen verplicht jou tot niets en is gratis. De advocaten die meedoen aan dit systeem dragen de kosten van deze telefonische helpdesk.

Niet voor bedrijven, wel voor particulieren


Beroep en bedrijf

Het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand is eigenlijk alleen bedoeld voor particuliere kwesties. Als het gaat om een "rechtsbelang dat de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf betreft", dan is er geen recht op gesubsidieerde rechtbijstand.
Alleen als het voortbestaan van het bedrijf op het spel staat of in een situatie dat je na bedrijfsbeëindiging alsnog juridische problemen krijgt over het bedrijf, zijn er (beperkte) mogelijkheden.

Voor alle duidelijkheid: een zelfstandige (of ZZP-er) kan voor particuliere kwesties wél gewoon een pro deo advocaat krijgen (bijvoorbeeld voor echtscheiding of voor een huurkwestie betreffende een privé-huurwoning (maar dus niet als het de bedrijfsruimte betreft)).

Normen

Hoewel de officiële teksten hierover vrijwel onleesbaar zijn, vermelden we ze hier toch maar:

Op grond van artikel 12 lid 2 sub e Wrb wordt een aanvraag om toevoeging afgewezen indien deze betrekking heeft op een rechtsbelang dat de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf betreft.
Voor de beantwoording van de vraag of een rechtsbelang de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf betreft, is de oorsprong van het rechtsbelang bepalend. Indien het rechtsbelang voortvloeit uit de uitoefening van een voormalig beroep of bedrijf is derhalve evenzeer sprake van een rechtsbelang als bedoeld in dit artikel.
Het criterium is zowel van toepassing t.a.v. natuurlijke personen die een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefenen als ten aanzien van bedrijven of organisaties met rechtspersoonlijkheid. Ten aanzien van de laatste categorie is de rechtsvorm noch het winstoogmerk bepalend. Bepalend is slechts de vraag of sprake is van deelname aan het economisch verkeer.

• De verlening van rechtsbijstand is slechts mogelijk indien de voortzetting van het beroep of bedrijf voorzover het niet in de vorm van een rechtspersoon wordt gevoerd, afhankelijk is van de uitkomsten van de gevraagde rechtsbijstand. Zo zal de zelfstandige die geconfronteerd wordt met de opzegging van een rekening-courant krediet terzake van dat belang rechtsbijstand kunnen worden verleend indien door die opzegging zodanige liquiditeitsproblemen ontstaan dat het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt.

• In geval van voormalig beroep of bedrijf geldt de eis dat het beroep of bedrijf ten minste één jaar geleden is beëindigd en de aanvrager in eerste aanleg als verweerder bij een procedure is betrokken of betrokken is geweest en de kosten van rechtsbijstand niet op andere wijze kunnen worden vergoed. Het criterium ziet op rechtsbelangen met een bedrijfsmatig karakter. De zelfstandige die rechtsbijstand aanvraagt in verband met belangen in de privé-sfeer, bijvoorbeeld echtscheiding, zal op gelijke wijze als ieder ander persoon in aanmerking kunnen komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
Voor wat betreft rechtspersonen wordt in dit verband nog verwezen naar de bijzondere draagkrachtcriteria van artikel 36 Wrb.


Veel gestelde vragen

Wat is een pro deo advocaat?

Vroeger was een pro deo advocaat een advocaat die jou niets in rekening bracht (zie ook onze pagina Geschiedenis ). Tegenwoordig moet jij een eigen bijdrage betalen, dus echt pro deo (=gratis) bestaat niet meer. Maar de namen "pro deo advocaat" en "advocaat van onvermogen" worden nog steeds veel gebruikt, en kortheidshalve doen wij dat hier ook.

Wat is een toevoeging?

Een toevoeging is de beslissing waarin wordt bepaald dat jij recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand, dus dat jij recht hebt op een pro deo advocaat (of een mediator).

Wat is een lichte adviestoevoeging (LAT)?

Soms is het van te voren al duidelijk dat er voor een bepaald juridisch probleem geen uitgebreide, langdurige, rechtsbijstand nodig is, en dat volstaan kan worden met een goed advies. Je krijgt dan een zogenaamde "lichte adviestoevoeging", die goed is voor een tijdsbesteding door de advocaat van maximaal drie uren.
Je betaalt een lagere eigen bijdrage dan voor een gewone toevoeging (zie onze pagina Eigen bijdrage).

Wie kan een toevoeging aanvragen?

De advocaat (of mediator) vraagt die toevoeging namens jou aan. Je hoeft daar zelf dus niets voor te doen.
Het Juridisch Loket geeft zelf geen toevoegingen af, maar kan jou wel naar een advocaat, notaris of mediator verwijzen. (Met een schriftelijke verwijzing van het juridisch loket, heb je recht op een korting op de eigen bijdrage.)

Wat is het juridisch loket?

Dat is de (overheids)organisatie bij wie iedereen terecht kan voor gratis juridisch advies en/of voor doorverwijziging naar een (pro deo) advocaat. Je kunt ook rechtstreeks naar een pro deo advocaat gaan, maar doe je het via het juridisch loket, dan krijg je korting op de eigen bijdrage. Je bereikt het juridisch loket via hun website Juridisch loket of per telefoon: 0900-8020 ( 25 ct per minuut).

Wat is de Raad voor rechtsbijstand?

Dat is de instantie die beoordeelt of jij recht hebt op een toevoeging of niet. Je zult niet vaak zelf iets met de Raad voor rechtsbijstand te maken krijgen, maar ze hebben een interessante website: Raad voor rechtsbijstand.

Hoe vind je een goede pro-deo-advocaat?

Bel met de Juridische Helpdesk van de NAB (085-7608012). En je krijgt gratis een eerste telefonisch advies. Als dat nodig is, zoeken zij een goede pro-deo-advocaat in jouw buurt.
Of bel met het Juridisch Loket (zie een eerder blokje).
Wil je zelf gaan zoeken: adviezen, tips en trucs om een goede advocaat te vinden zijn verzameld op onze zusterwebsite Advocaatkeus. Alle gespecialiseerde advocaten vind je op Advocatenspecialist. Of iemand advocaat is of niet, kun je zien bij de Orde van Advocaten. Of een advocaat ook als pro deo advocaat werkt, kun je nakijken op Raad voor rechtsbijstand (advocaat zoeken).

Inkomen, vermogen, eigen bijdrage

Zie de pagina Inkomens- en vermogensgrenzen en de pagina Eigen bijdrage.


Over deze website

contact - voorwaarden gebruik website - cookies - kleine letters