Niet voor bedrijven, wel voor particulieren

pro deo advocaat, advocaat van onvermogen, toevoegingsadvocaat, gesubsideerde rechtsbijstand


NIEUW! Wij helpen je om een goede pro deo advocaat te vinden. Bel nu!

RechtsgebiedBel ma/vr 9.00-17.00:
FAMILIERECHT085-7608012
ARBEIDSRECHT085-7608012
HUURRECHT085-7608012
ANDERE KWESTIES085-7608012
Hoe werkt dit? Veel advocaten werken met een zogenaamde telefonische helpdesk. Bij die helpdesk werken juristen en andere deskundigen. Die bekijken, in gesprek met jou, op de eerste plaats of je echt wel een advocaat nodig hebt.
Is dat het geval, dan zullen ze jou één of meer advocaten aanbevelen met een kantoor in jouw buurt en jou, als je dat wilt, gelijk in contact brengen met de advocaat die jij kiest.
Is de conclusie dat je (nog) geen advocaat nodig hebt, dan krijg je uitleg over de stappen die jij zelf nog kunt zetten voordat je een advocaat moet inschakelen.
De kosten van deze telefonische helpdesk worden betaald door de advocaten die meedoen. Het kost jou dus niets (behalve dan de belkosten: normaal tarief).
Als je belt met het nummer hierboven (085-7608012), dan krijg je de Juridische Helpdesk NAB (Nationale AdviesBalie) aan de lijn, die jou helpt met het vinden van een advocaat.

Beroep en bedrijf

Het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand is eigenlijk alleen bedoeld voor particuliere kwesties. Als het gaat om een "rechtsbelang dat de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf betreft", dan is er geen recht op gesubsidieerde rechtbijstand.
Alleen als het voortbestaan van het bedrijf op het spel staat of in een situatie dat je na bedrijfsbeëindiging alsnog juridische problemen krijgt over het bedrijf, zijn er (beperkte) mogelijkheden.

Voor alle duidelijkheid: een zelfstandige (of ZZP-er) kan voor particuliere kwesties wél gewoon een pro deo advocaat krijgen (bijvoorbeeld voor echtscheiding of voor een huurkwestie betreffende een privé-huurwoning (maar dus niet als het de bedrijfsruimte betreft)).

Normen

Hoewel de officiële teksten hierover vrijwel onleesbaar zijn, vermelden we ze hier toch maar:

Op grond van artikel 12 lid 2 sub e Wrb wordt een aanvraag om toevoeging afgewezen indien deze betrekking heeft op een rechtsbelang dat de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf betreft.
Voor de beantwoording van de vraag of een rechtsbelang de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf betreft, is de oorsprong van het rechtsbelang bepalend. Indien het rechtsbelang voortvloeit uit de uitoefening van een voormalig beroep of bedrijf is derhalve evenzeer sprake van een rechtsbelang als bedoeld in dit artikel.
Het criterium is zowel van toepassing t.a.v. natuurlijke personen die een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefenen als ten aanzien van bedrijven of organisaties met rechtspersoonlijkheid. Ten aanzien van de laatste categorie is de rechtsvorm noch het winstoogmerk bepalend. Bepalend is slechts de vraag of sprake is van deelname aan het economisch verkeer.

• De verlening van rechtsbijstand is slechts mogelijk indien de voortzetting van het beroep of bedrijf voorzover het niet in de vorm van een rechtspersoon wordt gevoerd, afhankelijk is van de uitkomsten van de gevraagde rechtsbijstand. Zo zal de zelfstandige die geconfronteerd wordt met de opzegging van een rekening-courant krediet terzake van dat belang rechtsbijstand kunnen worden verleend indien door die opzegging zodanige liquiditeitsproblemen ontstaan dat het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt.

• In geval van voormalig beroep of bedrijf geldt de eis dat het beroep of bedrijf ten minste één jaar geleden is beëindigd en de aanvrager in eerste aanleg als verweerder bij een procedure is betrokken of betrokken is geweest en de kosten van rechtsbijstand niet op andere wijze kunnen worden vergoed. Het criterium ziet op rechtsbelangen met een bedrijfsmatig karakter. De zelfstandige die rechtsbijstand aanvraagt in verband met belangen in de privé-sfeer, bijvoorbeeld echtscheiding, zal op gelijke wijze als ieder ander persoon in aanmerking kunnen komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
Voor wat betreft rechtspersonen wordt in dit verband nog verwezen naar de bijzondere draagkrachtcriteria van artikel 36 Wrb.


Veel gestelde vragen

Wat is een pro deo advocaat?

Vroeger was een pro deo advocaat een advocaat die jou niets in rekening bracht (zie ook onze pagina Geschiedenis ). Tegenwoordig moet jij een eigen bijdrage betalen, dus echt pro deo (=gratis) bestaat niet meer. Maar de namen "pro deo advocaat" en "advocaat van onvermogen" worden nog steeds veel gebruikt, en kortheidshalve doen wij dat hier ook.

Wat is een toevoeging?

Een toevoeging is de beslissing waarin wordt bepaald dat jij recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand, dus dat jij recht hebt op een pro deo advocaat (of een mediator).

Wat is een lichte adviestoevoeging (LAT)?

Soms is het van te voren al duidelijk dat er voor een bepaald juridisch probleem geen uitgebreide, langdurige, rechtsbijstand nodig is, en dat volstaan kan worden met een goed advies. Je krijgt dan een zogenaamde "lichte adviestoevoeging", die goed is voor een tijdsbesteding door de advocaat van maximaal drie uren.
Je betaalt een lagere eigen bijdrage dan voor een gewone toevoeging (zie onze pagina Eigen bijdrage).

Wie kan een toevoeging aanvragen?

De advocaat (of mediator) vraagt die toevoeging namens jou aan. Je hoeft daar zelf dus niets voor te doen.
Het Juridisch Loket geeft zelf geen toevoegingen af, maar kan jou wel naar een advocaat, notaris of mediator verwijzen. (Met een schriftelijke verwijzing van het juridisch loket, heb je recht op een korting op de eigen bijdrage.)

Wat is het juridisch loket?

Dat is de (overheids)organisatie bij wie iedereen terecht kan voor gratis juridisch advies en/of voor doorverwijziging naar een (pro deo) advocaat. Je kunt ook rechtstreeks naar een pro deo advocaat gaan, maar doe je het via het juridisch loket, dan krijg je korting op de eigen bijdrage. Je bereikt het juridisch loket via hun website Juridisch loket of per telefoon: 0900-8020 ( 25 ct per minuut).

Wat is de Raad voor rechtsbijstand?

Dat is de instantie die beoordeelt of jij recht hebt op een toevoeging of niet. Je zult niet vaak zelf iets met de Raad voor rechtsbijstand te maken krijgen, maar ze hebben een interessante website: Raad voor rechtsbijstand.

Hoe vind je een goede advocaat?

Adviezen, tips en trucs om een goede advocaat te vinden zijn verzameld op onze zusterwebsite Advocaatkeus. Alle gespecialiseerde advocaten vind je op Advocatenspecialist. Of iemand advocaat is of niet, kun je zien bij de Orde van Advocaten. Of een advocaat ook als pro deo advocaat werkt, kun je nakijken op Raad voor rechtsbijstand (advocaat zoeken).

Inkomen, vermogen, eigen bijdrage

Zie de pagina Inkomens- en vermogensgrenzen en de pagina Eigen bijdrage.


Over deze website

contact - voorwaarden gebruik website - cookies - kleine letters